Onderzoek Mister Hippo naar de cv-ketel onder eigenwoningbezitters

| Datum | Categorie Uncategorized

Introductie

Consumenten oriënteren zich steeds vaker online voor de aankoop van o.a. ketels. Deze verandering is interessant voor de branche. Met deze achterliggende gedachte heeft Mister Hippo onderzoek gedaan naar het aankoopproces van cv-ketel en de toekomstverwachtingen van eigenwoningbezitters.

Mister Hippo richt zich op de eigenwoningbezitters omdat de verhuurders verantwoordelijk zijn voor de vervanging van de cv-ketel in een huurwoning (Rijksoverheid, Z.D.).

Er is samengewerkt met een ISO gecertificeerd bedrijf die de vragenlijst heeft verspreid. 273 participanten (eigenwoningbezitters) hebben deelgenomen aan dit onderzoek door middel van een vragenlijst.

Men is uitgescreend op:

 • Jonger dan 18 jaar;
 • 70 jaar of ouder.

Gegevens respondenten

Van de 273 ondervraagde respondenten uit de populatie is afgerond 64 procent een man en 36 een vrouw. De leeftijd van de eigenwoningbezitters varieert van 18 tot en met 69 jaar, waarvan de leeftijdscategorie 60 tot en met 69 jaar met afgerond 37 procent het grootst is van de steekproef.

Leeftijdscategorieën

De hoogst afgeronde opleiding voor de meeste respondenten is middelbaar beroepsonderwijs (MBO) met afgerond 34 procent en hoger beroepsonderwijs (HBO) met afgerond 30 procent. In de leeftijdscategorieën: 18 – 29 jaar en 30 – 39 jaar zijn de respondenten voornamelijk hoogopgeleid (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs) met gemiddeld 62 procent.

De gezinssamenstelling van de respondenten loopt uiteen van afgrond 29 procent die een huishouden heeft met thuiswonende kinderen tot afgerond 3 procent die alleenstaand is met kinderen.

Van 81,7 procent van de respondenten is het totale bruto inkomen per maand bekend.

Inkomen

De respondenten zijn voornamelijk eigenaar van rijtjeshuis/tussenwoning (afgerond 38 procent). Onderstaand is de verhouding van type woning weergegeven. Andere type woningen waar de respondenten eigenaar van zijn: hofje, zomerhuis, maisonnette en semibungalow.

type woning

Huidige cv-ketel

Bij 73,3 procent van de eigenwoningbezitters is de cv-ketel 0 tot 10 jaar oud. De gemiddelde prijs van de cv-ketel die eigenwoningbezitter ervoor hebben betaald ligt tussen de € 1.251,- tot 1.500,-. 69,2 procent van de eigenwoningbezitters heeft een service- of onderhoudscontract afgesloten voor de cv-ketel. Meer mannen dan vrouwen sluiten een service- of onderhoudscontract af. Het verschil is 12 procent.

In de categorie eigenwoningbezitters met een hoger inkomen hebben meer eigenwoningbezitters een service- of onderhoudscontract (80%) dan de eigenwoningbezitters met een lager inkomen (63,5%).

Veiligheid in de woning met de huidige cv-ketel

Uit een nieuwsartikel van NOS blijkt dat bijna de helft van de koolmonoxidevergiftigingen wordt veroorzaakt door moderne cv-ketels. Ondanks de toegenomen kennis en verbeterde techniek van de cv-ketels wordt het aantal ongevallen niet kleiner (NOS, 18 november 2015, 16:03).

Op basis van het nieuwsartikel heeft Mister Hippo de eigenwoningbezitters gevraagd of ze zich veilig voelen in hun woning met de huidige cv-ketel na het lezen van het nieuwsartikel over koolmonoxidevergiftiging. 93 procent van de eigenwoningbezitters heeft aangegeven zich veilig te voelen met als volgende redenen:

 • De cv-ketel wordt jaarlijks gecontroleerd door een erkende monteur (60,1 procent)
 • Er is een koolmonoxidemelder (CO-melder) geplaatst (22,6 procent)
 • Recent een nieuwe cv-ketel laten installeren (13,4 procent)
 • Anders (4 procent)

Bij meer ouderen (81,4 procent) dan jongeren (44,4 procent) wordt de cv-ketel jaarlijks door een monteur gecontroleerd.

Oriëntatie

In deze fase gaat de eigenwoningbezitter uitzoeken welke cv-ketels zo goed mogelijk aan de wensen voldoen.

Oriënteren via het internet

72,2 procent van de eigenwoningbezitters maken gebruik van het internet als ze zich aan het oriënteren zijn voor een nieuwe cv-ketel.

verhouding man,vrouw en internet

Meer mannen oriënteren zich via internet voor een nieuwe cv-ketel dan vrouwen. Het verschil is 11,8 procent.

Daarnaast is er gekeken naar de variabelen ‘leeftijdscategorie’ en ‘het oriënteren via internet’. De grootste groep die zich online oriënteert voor een nieuwe cv-ketel is de leeftijdscategorie 18 – 29 jarigen.

oriëntatie en leeftijd

Meer eigenwoningbezitters die hoogopgeleid zijn oriënteren zich via internet voor een nieuwe cv-ketel (87,5 procent) dan eigenwoningbezitters die middelbaar- (70,2 procent) of laagopgeleid (53,3 procent) zijn.

Kanalen

Als de eigenwoningbezitters zich online oriënteren, gebruiken ze voornamelijk de volgende kanalen:

kanalen

 

Verder hebben een aantal respondenten bij ‘Anders’ aangegeven de volgende kanalen te gebruiken:

 • Vinden.nl
 • Netbeheerder i.v.m. lease
 • Loodgieters

Van de eigenwoningbezitters die zich online oriënteren voor een nieuwe cv-ketel geven meer vrouwen (84,4 procent) dan mannen (72,2 procent) aan het kanaal Google te gebruiken.

Daarnaast is er een verband tussen ‘Google’ en ‘leeftijdscategorie’ met een redelijk sterke samenhang. 92 procent van de 18 – 29 jarigen gebruikt Google. Daarna volgen de leeftijdscategorieën: 40 – 49 jaar met 88,2 procent en 30 – 39 met 84,4 procent. De leeftijdscategorie 60 – 69 jaar gebruikt het minst Google in vergelijking met de andere leeftijdscategorieën (57,4 procent).

Een zoekopdracht in Google met de woonplaats

Van de eigenwoningbezitters geeft de meerderheid (52,7 procent) aan geen woonplaats in de zoekopdracht in Google op te geven.

Online Ketelkiezer

Online ketelkiezer

25,9 procent van de eigenwoningbezitter die zich online oriënteren gebruikt de online ketelkiezer. De leeftijdscategorieën 18 tot en met 29 jaar en 40 tot en met 49 maken het meeste gebruik van een online ketelkiezer, alleen is dit slechts 40 en 41,2 procent.

Overwegingsfase

In deze fase vergelijkt de eigenwoningbezitter de verschillende cv-ketels in combinatie met aanbieders om te kunnen beslissen welke cv-ketel (en de te leveren dienst van de installateur) de wensen en behoeften het beste zal bevredigen. Afgerond 79% van de eigenwoningbezitters vergelijkt verschillende type cv-ketels met elkaar.

Van de eigenwoningbezitters die zich online oriënteren (72,2%) geeft 95,9 procent aan type cv-ketels met elkaar te vergelijken.

Meer mannen (84,5 procent) vergelijken type cv-ketels met elkaar dan vrouwen (68,7 procent). Daarnaast vergelijken meer jongeren dan ouderen type cv-ketels met elkaar.

vergelijken van type cv-ketels

Meer hoogopgeleide eigenwoningbezitters (89,4%) vergelijken type cv-ketels met elkaar dan laagopgeleide eigenwoningbezitters (65,3%).

 

Het belang van de volgende factoren bij het nemen van een beslissing

Het belang van de volgende factoren

Veiligheid en energiezuinigheid zijn de belangrijkste factoren.

Bronnen

De eigenwoningbezitters die cv-ketels vergelijken gebruiken voornamelijk de volgende bronnen:

Bronnen

57 procent van de hoogopgeleide eigenwoningbezitters geeft aan websites of (web)winkels te gebruiken als bron. Daarnaast komt uit de resultaten duidelijk naar voren dat afgerond 59 procent van de vrouwen als bron de ervaringen van bekende (vrienden of familie) vraagt.

Online reviews

reviews

Van die eigenwoningbezitters die vluchtig de online reviews doorlezen is het grootste deel met 47,2 procent hoogopgeleid.

De leeftijdscategorieën 18 – 29 jaar (48,1%) en 40 – 49 jaar (40%) lezen de online reviews vaak door ten opzichte van de leeftijdscategorieën 30 – 39 jaar (55,6%), 50 – 59 jaar (44,6%) en 60 – 69 jaar (43,1%) die de online reviews voornamelijk vluchtig doorlezen. Alleen is het aantal respondenten te weinig om het resultaat mee te nemen in het verdere onderzoek.

Advies van een expert

De respondenten is de volgende stelling voorgelegd.

Het krijgen van advies van een expert bij het aankoopproces van een nieuwe cv-ketel is:

 • zeer onbelangrijk
 • onbelangrijk
 • niet onbelangrijk / niet belangrijk
 • belangrijk
 • zeer belangrijk

De meerderheid van 55,3 procent vindt het krijgen van advies belangrijk.

Verder vinden meer eigenwoningbezitters die zich online oriënteren (75,6 procent) ook het advies van een expert (zeer) belangrijk dan de eigenwoningbezitters die aan hebben gegeven zich niet online te oriënteren (68,4 procent).

Van de eigenwoningbezitters die aangeven verschillende type cv-ketels te vergelijken geeft 78,1 procent aan het advies van een expert (zeer) belangrijk te vinden. Dit aantal is minder onder de eigenwoningbezitters die geen type cv-ketels vergelijken met 56,9 procent. Verder analyse is niet mogelijk door weinig respons.

Meerdere offertes aanvragen

De helft van de eigenwoningbezitters geeft aan meerdere offertes aan te vragen:

Meerdere offertes

Meer mannen (55,7 procent) dan vrouwen (42,4 procent) vragen meerdere offertes aan.

Uit het onderzoek blijkt dat meer eigenwoningbezitters in de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar meerdere offertes aanvragen (59,3 procent) dan in de andere leeftijdscategorieën. Daarnaast blijkt dat 60,6 procent van de hoogopgeleide meerder offertes aanvragen. Dit is de grootste groep kijkend naar het opleidingsniveau.

Uit de resultaten van de gezinssamenstelling komt naar voren dat voornamelijk samenwonende met huisgenoten en huishoudens zonder kinderen meerdere offertes aanvragen. Alleen is het aantal respondenten te klein om het daadwerkelijk mee te nemen in het onderzoek.

Van de eigenwoningbezitters die aangeven zich online te oriënteren geeft 59,9 procent aan verder in het aankoopproces ook meerdere offertes van cv-ketels aan te vragen.

Van de eigenwoningbezitters die aangeven verschillende cv-ketels te vergelijken geeft 61,4 procent aan gedurende het aankoopproces meerdere offertes van cv-ketels aan te vragen.

Beslismoment

Er worden verschillende besliscriteria aangegeven waarop de keuze van de gekozen (online) aanbieder is gebaseerd.

Besliscriteria keuze aanbieder

 

besliscriteria aanbieder

Voor 75,1 procent van de eigenwoningbezitters is de besliscriteria ‘goede service’ van belang. Daarna volgt de besliscriteria ‘het goede gevoel bij de installatiemonteur’ met 44,7 procent.

Voornamelijk mannen baseren de keuze van de (online) aanbieder op het goede gevoel bij de installatiemonteur (53,4 procent ten opzichte van 29,3 procent van de vrouwen), maar doorslaggevend blijft voor de meeste mannen de goede service (77,6 procent).

Aankoop

In deze fase gaat de consument over tot de aankoop van de nieuwe cv-ketel. Meer dan de helft van de eigenwoningbezitters die weleens een cv-ketel hebben gekocht, hebben deze offline via de installateur gekocht (58,9 procent).

Het verkoopkanaal

verkoopkanaal

Het verkoopkanaal waar de eigenwoningbezitters de laatste cv-ketel hebben gekocht is vooral offline via een installatiemonteur (37,7 procent). Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 35,9 procent nog nooit een cv-ketel heeft gekocht. Als deze via select cases worden uitgesloten, blijkt dat meer dan de helft van de eigenwoningbezitters die weleens een cv-ketel hebben gekocht deze offline via de installateur hebben gekocht (58,9 procent). Van de eigenwoningbezitters die weleens een cv-ketel hebben gekocht, is de cv-ketel slechts door 15,4 procent online gekocht.

Uit de resultaten van het verkoopkanaal komt naar voren dat 68,7 procent van de vrouwelijke eigenwoningbezitters nog nooit een cv-ketel heeft gekocht. Dit percentage laat zien dat een cv-ketel voornamelijk door mannen worden aangeschaft.

Bijna de helft van de mannelijke eigenwoningbezitters heeft de cv-ketel offline via een installatiemonteur gekocht (47,7 procent). Slechts 14,4 procent van de mannen deed dit online.

Voornaamste redenen om een cv-ketel online te kopen

De voornaamste redenen waarom eigenwoningbezitters online een cv-ketel kopen zijn:

 • producten kunnen vergelijken (59,3%)
 • lagere prijs (51,9%)
 • Groot assortiment (48,1%)

Deze vraag heeft te weinig respons om concrete demografische uitspraken te doen.

Voornaamste redenen om een cv-ketel niet online te kopen

De voornaamste redenen waarom eigenwoningbezitters niet online een cv-ketel kopen zijn:

 • gebrek aan persoonlijk contact met adequaat advies (67,6 procent)
 • onduidelijkheid over de service (35,1 procent)

Voor meer mannen is ‘gebrek aan persoonlijk contact met adequaat advies’ een reden om niet online een cv-ketel te kopen dan voor vrouwen. Bij ongeveer de helft van de vrouwen, 51,7 procent, behoort gebrek aan persoonlijk contact met adequaat advies niet tot de redenen.

De meeste 60 – 69 jarigen, 82, 8 procent, vinden ‘gebrek aan persoonlijk contact met adequaat advies’ een reden om niet de cv-ketel online te kopen. In de leeftijdscategorieën 18 – 29 jaar en 40 – 49 jaar wordt ‘gebrek aan persoonlijk contact met adequaat advies’ minder vaak als reden opgegeven (46,2 procent en 45,5 procent).

Het kopen van de volgende cv-ketel online

Het kopen van de volgende cv-ketel online

34,6 procent van de eigenwoningbezitters die een cv-ketel nog nooit online hebben gekocht, zijn bereid om de volgende cv-ketel online te kopen. Dit is ongeveer gelijk onder mannen en vrouwen.

18 tot en met 29 jarigen en 40 tot en met 49 jarigen zijn met 58, 3 procent en 54,2 procent de grootste groepen die bereid zijn de volgende cv-ketel online te kopen. 50 tot en met 59 jarigen (75,9 procent) en 60 tot en met 69 jarigen (77,8 procent) kopen de volgende cv-ketel liever offline.

Een opvallend resultaat dat naar voren komt uit de gestelde vraag is dat 81,4 procent van de laagopgeleide eigenwoningbezitters niet bereid is om de volgende cv-ketel online te kopen. De grootste groep die bereid in de volgende cv-ketel online te kopen zijn de hoogopgeleide eigenwoningbezitters met 47,3 procent.

Wat telt het zwaarst mee in de aankoopbeslissing

Voor de eigenwoningbezitters tellen de volgende factoren het zwaarst mee in de aankoopbeslissing:

 • de prijs
 • het advies van de (installatie)monteur

aankoopbeslissing

Verder hebben een aantal eigenwoningbezitter ‘anders, namelijk:’ ingevuld met de volgende antwoorden:

 • de kwaliteit ketel
 • eigen goede ervaring en kennis
 • prijs/kwaliteitsverhouding
 • Type (moet een HR combiketel zijn) en het vermogen
 • Advies van vereniging eigen huis, Consumentenbond en energieleverancier
 • Het contact met de leverancier en de installatiemonteur
 • Kennis, kunde en service van het installatiebedrijf

De prijs is voor vrouwen belangrijker dan voor mannen en het advies is weer minder belangrijk voor vrouwen. Ervaring van vrienden is voor vrouwen ook belangrijker dan voor mannen. Alleen is het aantal respondenten te weinig om het resultaat mee te nemen in het verdere onderzoek.

Voor 18 tot en met 29 jarigen is prijs vele male belangrijker dan het advies van de (installatie)monteur. Terwijl voor 60 tot en met 69 jarigen het advies van de (installatie)monteur belangrijker is dan de prijs. Alleen is het aantal respondenten te weinig om het resultaat mee te nemen in het verdere onderzoek.

Na alle (offline) verkregen informatie, toch de cv-ketel bestellen via een online webwinkel 

Uit de analyse komt naar voren dat 41,4 procent van de eigenwoningbezitter niet meer zou overstappen.

Van de eigenwoningbezitters uit de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar zou 59,3 procent overstappen terwijl de eigenwoningbezitters uit de leeftijdscategorie 60 tot en met 69 jaar 51 procent niet zou overstappen.

Op basis van het opleidingsniveau zouden voornamelijk hoogopgeleide overstappen, maar dit is slechts 40,4 procent.

Een opvallend resultaat is dat eigenwoningbezitters met een maandelijks bruto inkomen van meer dan € 6.000 met 66,7 procent duidelijk ‘nee’ zeggen op het overstappen.

Levering

Als de koop is afgerond, volgt de levering en eventuele installatie van de cv-ketel.

Voorkeur levertermijn

De meeste eigenwoningbezitters (34,8 procent) geven aan de levertermijn niet belangrijk te vinden bij de aankoop van een nieuwe cv-ketel. De eigenwoningbezitters die de levertermijn belangrijk vinden, willen graag de cv-ketel binnen 5 werkdagen in huis hebben (56,8 procent).

Gebruik

Deze fase start vanaf het moment dat de cv-ketel in gebruik is. Nu gaat de eigenwoningbezitter de werking van de cv-ketel ervaren.

Behoefte aan een service- of onderhoudscontract

behoefte aan onderhoud- of servicecontract

81,3 procent van de eigenwoningbezitters heeft behoefte aan een service- of onderhoudscontract. Er is hoofdzakelijk behoefte aan een onderhoudscontract (onderhoud incl. arbeidsloon en voorrijkosten) met 34,1 procent.

Vooral de 18 tot en met 29 jarigen hebben behoefte aan een onderhoudscontract. Daarnaast zijn het ook vooral hoogopgeleide eigenwoningbezitters die een onderhoudscontract voor de cv-ketel willen hebben.

Webwinkel

Een webwinkel biedt de consument de mogelijkheid om online artikelen en/of diensten te bekijken, erover te beslissen, te bestellen en te betalen. Er worden steeds meer artikelen en/of diensten online gekocht daarom is het van belang om inzichtelijk te hebben wat de eigenwoningbezitter belangrijk vindt in een webwinkel.

Het belang van de volgende factoren in een webwinkel

Kijkend naar het figuur zijn de factoren die zowel belangrijk als zeer belangrijk worden ervaren in een webwinkel:

 • Duidelijke productbeschrijvingen;
 • Het juiste product makkelijk kunnen vinden;
 • Een eenvoudig retourproces;
 • Betaling (makkelijk betalen).

De factoren die minder belangrijk zijn:

 • De webwinkel op een smartphone en/of tablet;
 • Registratie via de webwinkel.

Toekomstverwachtingen

Door de veranderingen op het gebied van duurzame energie vindt Mister Hippo het interessant om de toekomstverwachtingen vanuit de eigenwoningbezitters in kaart te brengen.

Stelling 1: Verwacht u over 10 jaar nog gas te gebruiken om uw woning te verwarmen

 • Ja
 • Nee
 • Weet ik niet

Op stelling 1 antwoordt de grootste groep eigenwoningbezitters met ja (46,9 procent).

Meer mannen geven ‘Ja’ aan dan vrouwen (54,6 procent ten opzichte van 33,3 procent), de meeste vrouwen weten het niet (45,5 procent).

Stelling 2: Denkt u binnen 10 jaar over te gaan op zonne-energie voor het verwarmen van uw woning

 • Ja
 • Nee
 • Weet ik niet

De meeste eigenwoningbezitters weten niet of ze de overstap naar zonne-energie gaan maken binnen 10 jaar (46,2 procent) of denken niet binnen 10 jaar over te gaan op zonne-energie (34,1 procent).